بخش اول کتابهای جدید علوم و فنی مهندسی
بخش اول کتابهای جدید علوم و فنی مهندسی
بخش اول کتابهای جدید علوم و فنی مهندسی

New Science & Engineering Books 1-14-2016

​کتاب : Dynamics_of_Rotating_Machines_ .pdf سال انتشار : 2010 عنوان فارسی: دینامیک از ماشین آلات دوار
کتاب : Democracy_in_Africa_Successes,_Failures,_and_the_Struggle_for_Political_Reform_ .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: دموکراسی در آفریقا: موفقیت ها، شکست ها، و مبارزه برای اصلاحات سیاسی
کتاب : The_Borders_of_Race_in_Colonial_South_Africa_The_Kat_River_Settlement,_1829-1856_ .pdf سال انتشار : 2013 عنوان فارسی: مرزهای نژاد در Colonial آفریقای جنوبی: رودخانه کت حل و فصل، 1829-1856
کتاب : The_Politics_of_Heritage_in_Africa_Economies,_Histories,_and_Infrastructures_ .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: سیاست میراث در آفریقا: اقتصاد، تاریخ، و زیرساخت
کتاب : Disasters_and_the_American_State .pdf سال انتشار : 2013 عنوان فارسی: حوادث و دولت آمریکا
کتاب : The_Particularistic_President_Executive_Branch_Politics_and_Political_Inequality .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: های خاص گرایانه رئیس جمهور: سیاست واحد اجرایی و نابرابری سیاسی
کتاب : How_Social_Movements_Die_Repression_and_Demobilization_of_the_Republic_of_New_Africa_ .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: چگونه اجتماعی جنبش مرگ: سرکوب و بسیج جمهوری آفریقای جدید
کتاب : When_Should_State_Secrets_Stay_Secret?_Accountability,_Democratic_Governance,_and_Intelligence .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: هنگامی که اسرار دولت باید با آنها راز ؟: پاسخگویی، حکومت دموکراتیک، و هوش
کتاب : Anxious_Politics_Democratic_Citizenship_in_a_Threatening_World .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: سیاست اضطراب: شهروندی دموکراتیک در یک جهان تهدید
کتاب : Party_in_the_Street_The_Antiwar_Movement_and_the_Democratic_Party_after_9/11_ .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: حزب در خیابان: جنبش ضد جنگ و حزب دموکرات پس از 9/11
کتاب : A_Legal_History_of_the_Civil_War_and_Reconstruction_A_Nation_of_Rights_ .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: تاریخچه حقوقی ناشی از جنگ داخلی و دوران بازسازی: ملت با حقوق
کتاب : The_American_State_from_the_Civil_War_to_the_New_Deal .pdf سال انتشار : 2013 عنوان فارسی: دولت آمریکا از جنگ داخلی به قرارداد جدید
کتاب : American_Literature_and_the_Free_Market,_1945-2000_ .pdf سال انتشار : 2010 عنوان فارسی: ادبیات آمریکا و بازار آزاد، 1945-2000
کتاب : Robert_Frost_in_Context_ .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: رابرت فراست در زمینه
کتاب : Thomas_Pynchon_and_American_Counterculture_ .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: تامس پینچون و ضد آمریکایی
کتاب : Federalism_in_Greek_Antiquity .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: فدرالیسم در دوران یونان باستان
کتاب : The_Family_in_Roman_Egypt .pdf سال انتشار : 2013 عنوان فارسی: خانواده در روم و مصر
کتاب : Foundation_Myths_and_Politics_in_Ancient_Ionia_ .pdf سال انتشار : 2013 عنوان فارسی: بنیاد افسانه ها و سیاست در ایونیا باستان
کتاب : The_Cambridge_Introduction_to_Chaucer_ .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: کمبریج معرفی چاسر
کتاب : The_Medieval_Manuscript_Book_Cultural_Approaches_ .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: قرون وسطی مقاله کتاب: روش های فرهنگی
کتاب : Transparency_in_International_Investment_Arbitration_A_Guide_to_the_UNCITRAL_Rules_on_Transparency_in_Treaty-Based_Investor-State_Arbitration .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: شفافیت در داوری بین المللی سرمایه گذاری: راهنمای قوانین UNCITRAL بر روی شفافیت در پیمان مبتنی بر سرمایه گذار دولتی داوری
کتاب : Between_Interests_and_Law_The_Politics_of_Transnational_Commercial_Disputes .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: بین منافع و حقوق: سیاست اختلافات تجاری فراملی
کتاب : An_Introduction_to_International_Arbitration .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: مقدمه به داوری بین المللی
کتاب : The_Archaeology_of_South_Asia_From_the_Indus_to_Asoka,_c.6500_BCE-200_CE_ .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: باستان شناسی جنوب آسیا: از سند به آشوکا، پیش از میلاد-200 c.6500 CE
کتاب : The_Archaeology_of_Mediterranean_Landscapes .pdf سال انتشار : 2013 عنوان فارسی: باستان شناسی مناظر مدیترانه
کتاب : Art_and_Risk_in_Ancient_Yoruba_Ife_History,_Power,_and_Identity,_c.1300 .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: هنر و خطر در یوروبا باستان: تاریخ ایف، قدرت و هویت، c.1300
کتاب : The_Archaeology_and_Ethnography_of_Central_Africa .pdf سال انتشار : 2013 عنوان فارسی: باستان شناسی و قوم نگاری در آفریقای مرکزی
کتاب : Funerary_Practices_and_Models_in_the_Ancient_Andes_The_Return_of_the_Living_Dead .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: شیوه های مراسم تشییع جنازه و مدل های در رشته کوه های آند باستان: بازگشت مردگان زنده
کتاب : An_illustrated_encyclopaedia_of_traditional_symbols .pdf سال انتشار : 978 عنوان فارسی: یک دایره المعارف مصور نمادهای سنتی
کتاب : Gamma-ray_Bursts_ .pdf سال انتشار : 2012 عنوان فارسی: انفجار اشعه گاما
کتاب : Advanced_Gravitational_Wave_Detectors .pdf سال انتشار : 2012 عنوان فارسی: آشکارسازهای پیشرفته گرانشی موج
کتاب : Amorphous_and_Nano_Alloys_Electroless_Depositions_Technology,_Composition,_Structure_and_Theory .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: آمورف و نانو آلیاژ الکترولس رسوبات: تکنولوژی، ترکیب، ساختار و نظریه
کتاب : Colonial_Relations_The_Douglas-Connolly_Family_and_the_Nineteenth-Century_Imperial_World_ .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: روابط مستعمراتی: داگلاس کانلی خانواده و قرن نوزدهم، امپریال جهانی
کتاب : London_Volume_1_ .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: لندن: دوره 1
کتاب : London_ .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: لندن
کتاب : London_ .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: لندن
کتاب : London_ .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: لندن
کتاب : London_ .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: لندن
کتاب : London_ .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: لندن
کتاب : Home_on_the_Stage_Domestic_Spaces_in_Modern_Drama .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: خانه به مرحله: فضاهای داخلی در درام مدرن
کتاب : Intellectual_Shamans_Management_Academics_Making_a_Difference .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: شامان معنوی: مدیریت دانشگاهیان ساخت یک تفاوت
کتاب : Modeling_of_Chemical_Wear_Relevance_to_Practice .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: مدل سازی شیمیایی بپوشید: ارتباط به تمرین
کتاب : Applications_of_NMR_Spectroscopy_Volume_1 .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: برنامه های کاربردی از طیف NMR: دوره 1
کتاب : The_Encyclopedia_of_Mass_Spectrometry__Historical_Perspective .pdf سال انتشار : 2004 عنوان فارسی: دانشنامه طیف سنجی جرمی: چشم انداز تاریخی
کتاب : The_Analytical_Chemistry_of_Cannabis_Quality_Assessment,_Assurance,_and_Regulation_of_Medicinal_Marijuana_and_Cannabinoid_Preparations_ .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: تحلیلی شیمی شاهدانه: ارزیابی کیفیت، تضمین و مقررات دارویی ماری جوانا و آماده سازی کانابینوئید
کتاب : Atlas_of_Polymer_Structures_Morphology,_Deformation,_and_Fracture_Structures .pdf سال انتشار : 0 عنوان فارسی: اطلس سازه پلیمر: مورفولوژی، تغییر شکل و سازه های شکستگی
کتاب : Thermodynamics,_Statistical_Thermodynamics,_&_Kinetics .pdf سال انتشار : 2012 عنوان فارسی: ترمودینامیک، ترمودینامیک آماری، و سینتیک
کتاب : Introduction_to_Protein_Mass_Spectrometry .pdf سال انتشار : 0 عنوان فارسی: مقدمه ای بر پروتئین طیف سنجی جرمی
کتاب : Geofluids_Developments_in_Microthermometry,_Spectroscopy,_Thermodynamics,_and_Stable_Isotopes_ .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: Geofluids: تحولات در Microthermometry، طیف سنجی، ترمودینامیک، و ایزوتوپهای پایدار
کتاب : Aerosols_Handbook_ .pdf سال انتشار : RC Pr I Llc عنوان فارسی: ذرات معلق در هوا کتاب
کتاب : Environmental_Contamination._CRC_Press._2012. .pdf سال انتشار : ress عنوان فارسی: آلودگی های زیست محیطی. CRC را فشار دهید. 2012.
کتاب : Stereoselective_Organocatalysis_Bond_Formation_Methodologies_and_Activation_Modes .pdf سال انتشار : 2013 عنوان فارسی: Organocatalysis Stereoselective: روش تشکیل باند و حالت های فعال
کتاب : The_Elements_of_Medical_Chemistry_Embracing_Only_Those_Branches_of_Chemical_Science_which_Are_Calculated_to_Illustrate_or_Explain_the_Different_..._Library_Collection_-_History_of_Medicine) .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: عناصر شیمی پزشکی: استقبال فقط آن شاخه از علم شیمی است که محاسبه برای نشان دادن یا توضیح مختلف ... کتابخانه مجموعه - تاریخ پزشکی)
کتاب : Innovative_Bridge_Design_Handbook_Construction,_Rehabilitation_and_Maintenance .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: نوآورانه پل هندبوک طراحی: ساخت و ساز، تعمیر و نگهداری احیا و
کتاب : LEED_v4_Practices,_Certification,_and_Accreditation_Handbook .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: LEED V4 روش، صدور گواهینامه و اعتباربخشی کتاب
کتاب : A_Comprehensive_Database_of_Tests_on_Axially_Loaded_Piles_Driven_in_Sand .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: بانک اطلاعاتی جامع از آزمایش بر روی شمع محوری جهتدار رانده در شن و ماسه
کتاب : Reliability_of_Structures,_Second_Edition .pdf سال انتشار : 2012 عنوان فارسی: قابلیت اطمینان سازه، نسخه دوم
کتاب : Analytic_Methods_in_Geomechanics .pdf سال انتشار : 2012 عنوان فارسی: روش های تحلیلی در ژئومکانیکی
کتاب : Handbook_of_Materials_Failure_Analysis_with_Case_Studies_from_the_Chemicals,_Concrete_and_Power_Industries .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: هندبوک آنالیز شکست مواد با مطالعات موردی از مواد شیمیایی، بتن و صنایع برق
کتاب : The_Rum_Seljuqs_Evolution_of_a_Dynasty_ .pdf سال انتشار : 2013 عنوان فارسی: رم سلجوقیان: تکامل از یک سلسله
کتاب : Soil-Structure_Interaction,_Underground_Structures_and_Retaining_Walls_Proceedings_of_the_ISSMGE_Technical_Committee_207_International_Conference_on_..._Soil_Mechanics_and_Geotechnical_Engineering) .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: اندرکنش خاک-سازه، سازه های زیرزمینی و دیوار حائل: مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی کمیته فنی ISSMGE 207 در ... مکانیک خاک و مهندسی ژئوتکنیک)
کتاب : The_Economic_Impacts_of_Natural_Disasters .pdf سال انتشار : 2013 عنوان فارسی: اثرات اقتصادی بلایای طبیعی
کتاب : Allegories_of_Farming_from_Greece_and_Rome_Philosophical_Satire_in_Xenophon,_Varro,_and_Virgil .pdf سال انتشار : 2009 عنوان فارسی: تمثیل از کشاورزی از یونان و روم: فلسفی طنز در گزنفون، وارو، و ویرژیل
کتاب : Ancient_Greek_Music_A_New_Technical_History .pdf سال انتشار : 2009 عنوان فارسی: موسیقی یونان باستان: تاریخ جدید فنی
کتاب : Livy's_Political_Philosophy_Power_and_Personality_in_Early_Rome .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: فلسفه سیاسی لیوی است: قدرت و شخصیت در اوایل رم
کتاب : Myth,_Literature,_and_the_Creation_of_the_Topography_of_Thebes .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: اسطوره، ادبیات، و ایجاد توپوگرافی تبس
کتاب : Costume_in_the_Comedies_of_Aristophanes .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: صحنه و لباس در کمدی آریستوفان
کتاب : Oscan_in_Southern_Italy_and_Sicily_Evaluating_Language_Contact_in_a_Fragmentary_Corpus_ .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: زبان اوسکی در جنوب ایتالیا و سیسیل: بررسی زبان در تماس با یک مجموعه قطعات آن
کتاب : Pindar_and_the_Emergence_of_Literature .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: Pindar و ظهور ادبیات
کتاب : The_Cambridge_Handbook_of_Metaphor_and_Thought_ .pdf سال انتشار : 2008 عنوان فارسی: کمبریج کتاب استعاره و اندیشه
کتاب : The_Conceptual_Representation_of_Consciousness .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: نمایندگی مفهومی از آگاهی
کتاب : The_Cambridge_Handbook_of_Multimedia_Learning_ .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: کمبریج هندبوک یادگیری چند رسانه ای
کتاب : The_Cambridge_Handbook_of_Applied_Perception_Research_2_Paperback_Volumes_ .pdf سال انتشار : 2016 عنوان فارسی: کمبریج هندبوک پژوهش ادراک کاربردی جلد 2 شومیز
کتاب : Multimodal_Signal_Processing_Human_Interactions_in_Meetings .pdf سال انتشار : 2012 عنوان فارسی: ملتمدل پردازش سیگنال: تعاملات انسانی در همایش
کتاب : Multicore_Software_Development_Techniques_Applications,_Tips,_and_Tricks_ .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: تکنیک های چند هسته توسعه نرم افزار: نرم افزار، راهنمایی و ترفندها
کتاب : Digital_Forensics_Threatscape_and_Best_Practices .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: پزشکی قانونی دیجیتال: Threatscape و بهترین شیوه
کتاب : Digital_Communications_Courses_and_Exercises_with_Solutions .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: ارتباطات دیجیتال: دوره های آموزشی و تمرین با راه حل
کتاب : The_Complete_Guide_to_Blender_Graphics,_Second_Edition_Computer_Modeling_and_Animation .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: راهنمای کامل برای بلندر گرافیک، چاپ دوم: مدل سازی کامپیوتری و انیمیشن
کتاب : Essential_Skills_for_Hackers .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: مهارت های ضروری برای هکرها
کتاب : Developments_in_Surface_Contamination_and_Cleaning,_Vol._1_Fundamentals_and_Applied_Aspects .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: تحولات در آلودگی سطح و تمیز کردن، جلد. 1: اصول و جنبه های کاربردی
کتاب : Blender_for_Visual_Effects .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: مخلوط کن برای جلوه های بصری
کتاب : Blender_For_Dummies .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: مخلوط کن برای Dummies
کتاب : Making_We_the_People_Democratic_Constitutional_Founding_in_Postwar_Japan_and_South_Korea_ .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: ساخت ما مردم: تأسیس قانون اساسی دموکراتیک در پس از جنگ ژاپن و کره جنوبی
کتاب : Democratic_Theory_and_Causal_Methodology_in_Comparative_Politics .pdf سال انتشار : 2013 عنوان فارسی: نظریه دموکراتیک و علی روش در سیاست تطبیقی
کتاب : Fragile_Democracies_Contested_Power_in_the_Era_of_Constitutional_Courts_ .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: دموکراسی های شکننده: قدرت رقابت در عصر دادگاه های قانون اساسی
کتاب : The_Civic_Culture_Transformed_From_Allegiant_to_Assertive_Citizens_ .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: فرهنگ مدنی تبدیل: از پیمان به ابراز وجود شهروندان
کتاب : Hierarchical_Capitalism_in_Latin_America_ .pdf سال انتشار : 2013 عنوان فارسی: سرمایه داری سلسله مراتبی در امریکا لاتین
کتاب : Due_Process_of_Lawmaking_The_United_States,_South_Africa,_Germany,_and_the_European_Union .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: تشریفات قانونگذاری: ایالات متحده آمریکا، آفریقای جنوبی، آلمان، و اتحادیه اروپا
کتاب : European_Legal_Cultures_in_Transition .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: فرهنگ حقوقی اروپا در گذار
کتاب : Comparative_Counter-Terrorism_Law .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: قانون ضد تروریسم مقایسه
کتاب : Democracy,_Inequality_and_Corruption_Korea,_Taiwan_and_the_Philippines_Compared .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: دموکراسی، نابرابری و فساد: کره، تایوان و فیلیپین در مقایسه
کتاب : Intimations_of_Global_Law_ .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: اشارات قانون بازارهای
کتاب : Decentralization_and_Intrastate_Struggles_Chechnya,_Punjab,_and_Québec .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: عدم تمرکز و درون کشوری مبارزه: چچن، پنجاب، و کبک
کتاب : Crafting_Courts_in_New_Democracies_The_Politics_of_Subnational_Judicial_Reform_in_Brazil_and_Mexico .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: گر چه هنر دادگاه در دموکراسی های جدید: سیاست محلی قضایی اصلاحات در برزیل و مکزیک
کتاب : UK,_EU_and_Global_Administrative_Law_Foundations_and_Challenges_ .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: بریتانیا، اتحادیه اروپا و قانون اجرایی جهانی: مبانی و چالش ها
کتاب : Competition_Law_and_Economic_Regulation_Making_and_Managing_Markets .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: قانون رقابت و مقررات اقتصادی: بازار ساخت و مدیریت
کتاب : Brands,_Competition_Law_and_IP .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: علامت های تجاری، قانون رقابت و IP
کتاب : High_Accuracy_Computing_Methods_Fluid_Flows_and_Wave_Phenomena .pdf سال انتشار : 2013 عنوان فارسی: دقت بالا محاسبات روش: جریان سیالات و موج پدیده
کتاب : Jackson's_Machinery_of_Justice .pdf سال انتشار : 1989 عنوان فارسی: ماشین آلات جکسون دادگستری
کتاب : The_Cambridge_Companion_to_Public_Law_ .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: همنشین کمبریج به قانون عمومی
کتاب : Bills_of_Rights_in_the_Common_Law_ .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: منشور حقوق در قانون مشترک
کتاب : Constitutionalism_in_Asia_in_the_Early_Twenty-First_Century_ .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: مشروطه در آسیا در اوایل قرن بیست ویکم
کتاب : Constitutions_in_Authoritarian_Regimes_ .pdf سال انتشار : 2013 عنوان فارسی: قانون اساسی در رژیمهای اقتدارگرا
کتاب : Constitution_Making_during_State_Building .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: ساخت قانون اساسی در طول ساختمان دولت
کتاب : Unstable_Constitutionalism_Law_and_Politics_in_South_Asia_ .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: مشروطه ناپایدار: قانون و سیاست در جنوب آسیا
کتاب : Radical_Deprivation_on_Trial_The_Impact_of_Judicial_Activism_on_Socioeconomic_Rights_in_the_Global_South_ .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: محرومیت رادیکال در دادگاه: تاثیر فعالیت قضایی در حقوق اجتماعی و اقتصادی در جنوب جهان
کتاب : Reason_of_State_Law,_Prerogative_and_Empire_ .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: دلیل دولت: قانون، حق و امپراتوری
کتاب : Constitutional_Conventions_in_Westminster_Systems_Controversies,_Changes_and_Challenges .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: کنوانسیون قانون اساسی در سیستم وستمینستر: اختلاف، تغییرات و چالش
کتاب : Magna_Carta_and_its_Modern_Legacy_ .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: مگنا کارتا و میراث مدرن آن
کتاب : Lions_under_the_Throne_Essays_on_the_History_of_English_Public_Law .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: شیرها در زیر تخت: مقالاتی در تاریخ حقوق عمومی انگلیسی
کتاب : Capital_Directive_in_Europe_Volume_1_The_Rules_on_Incorporation_and_Capital_of_Limited_Liability_Companies .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: دستورالعمل سرمایه در اروپا: جلد 1: قوانین در اختلاط و سرمایه شرکت با مسئولیت محدود
کتاب : A_Financial_Centre_for_Two_Empires_Hong_Kong's_Corporate,_Securities_and_Tax_Laws_in_its_Transition_from_Britain_to_China_ .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: یک مرکز مالی برای دو امپراتوری: شرکت هنگ کنگ، اوراق بهادار و قوانین مالیاتی در انتقال آن از بریتانیا به چین
کتاب : Challenging_Boardroom_Homogeneity_Corporate_Law,_Governance,_and_Diversity .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: به چالش کشیدن اتاق هیئت مدیره همگن: قانون شرکت ها، حکومت، و تنوع
کتاب : Company_Law_and_Sustainability_Legal_Barriers_and_Opportunities .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: قانون شرکت ها و توسعه پایدار: موانع قانونی و فرصت های
کتاب : Encyclopedia_of_Transitional_Justice,_Vol._2 .pdf سال انتشار : 2013 عنوان فارسی: دانشنامه عدالت انتقالی، جلد. 2
کتاب : Crime,_Reason_and_History_A_Critical_Introduction_to_Criminal_Law_ .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: جرم و جنایت، عقل و تاریخچه: مقدمه انتقادی به حقوق جزا
کتاب : The_Constitution_and_the_Future_of_Criminal_Justice_in_America .pdf سال انتشار : 2013 عنوان فارسی: قانون اساسی و آینده عدالت کیفری در امریکا
کتاب : Encyclopedia_of_Transitional_Justice_-_Vol_3 .pdf سال انتشار : 0 عنوان فارسی: دانشنامه عدالت انتقالی - جلد 3
کتاب : Defending_the_Jury_Crime,_Community,_and_the_Constitution .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: دفاع از هیات داوران: جرم، جامعه، و قانون اساسی
کتاب : The_International_Criminal_Court_in_Ongoing_Intrastate_Conflicts_Navigating_the_Peace-Justice_Divide .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: دیوان کیفری بین المللی در منازعات درون کشوری در حال اجرا: مرور در تقسیم صلح عدالت
کتاب : Transitional_Justice_After_German_Reunification_Exposing_Unofficial_Collaborators .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: عدالت انتقالی پس از اتحاد دو آلمان: افشاگر همکاران غیر رسمی
کتاب : Investing_in_Authoritarian_Rule_Punishment_and_Patronage_in_Rwanda's_Gacaca_Courts_for_Genocide_Crimes_ .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: سرمایه گذاری در حکومت استبدادی: مجازات و حمایت در Gacaca دادگاه رواندا برای جرایم نسل کشی
کتاب : Reconstructing_Atrocity_Prevention .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: پیشگیری از قساوت بازسازی
کتاب : International_White_Collar_Crime_Cases_and_Materials .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: بین المللی جرم یقه سفید: در مورد مواد و
کتاب : Different_Faces_of_Attachment_Cultural_Variations_on_a_Universal_Human_Need .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: چهره های مختلف فایل پیوست: تنوع فرهنگی در یک نیاز جهانی بشر
کتاب : Newton_Philosophical_Writings_ .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: نیوتن: نوشته های فلسفی
کتاب : Chopsticks_A_Cultural_and_Culinary_History .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: چپستیککس: تاریخ فرهنگی و آشپزی
کتاب : Tax_Reform_in_Rural_China_Revenue,_Resistance,_and_Authoritarian_Rule .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: اصلاحات مالیاتی در مناطق روستایی چین: درآمد، مقاومت، و حکومت استبدادی
کتاب : Mao's_Little_Red_Book_A_Global_History .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: کتاب کوچک قرمز مائو: تاریخچه جهانی
کتاب : The_Transformation_of_Governance_in_Rural_China_Market,_Finance_and_Political_Authority .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: انتقال از حکومت در مناطق روستایی چین: بازار، امور مالی و قدرت سیاسی
کتاب : Things_Japanese_Being_Notes_on_Various_Subjects_Connected_with_Japan_ .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: همه چیز ژاپنی: یادداشت از در موضوعات مختلف در ارتباط با ژاپن
کتاب : Applied_Hierarchical_Modeling_in_Ecology_Analysis_of_distribution,_abundance_and_species_richness_in_R_and_BUGS_Volume_1Prelude_and_Static_Models .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: مدل سازی کاربردی سلسله مراتبی در محیط زیست: تجزیه و تحلیل توزیع، فراوانی و غنای گونه در R و اشکالات: جلد 1: پرلود و مدل های استاتیک
کتاب : Managing_Cyber_Attacks_in_International_Law,_Business,_and_Relations .pdf سال انتشار : 2013 عنوان فارسی: مدیریت حملات سایبری در حقوق بین الملل، کسب و کار، و روابط
کتاب : Regulating_Speech_in_Cyberspace_Gatekeepers,_Human_Rights_and_Corporate_Responsibility .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: تنظیم گفتار در فضای مجازی: دروازه بان ها، حقوق بشر و مسئولیت شرکت
کتاب : Confronting_the_Internet's_Dark_Side_Moral_and_Social_Responsibility_on_the_Free_Highway .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: مقابله با تاریک اینترنت: مسئولیت اخلاقی و اجتماعی در بزرگراه رایگان
کتاب : Bank_Liquidity_Creation_and_Financial_Crises .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: ایجاد نقدینگی بانک و بحران های مالی
کتاب : Introduction_to_the_Theories_and_Varieties_of_Modern_Crime_in_Financial_Markets .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: مقدمه ای بر نظریه و انواع جرم و جنایت مدرن در بازارهای مالی
کتاب : The_Economics_of_Economists_Institutional_Setting,_Individual_Incentives_and_Future_Prospects .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: اقتصاد اقتصاددانان: برنامه های سازمانی، مشوق های فردی و چشم انداز آینده
کتاب : The_G20_Macroeconomic_Agenda_India_and_the_Emerging_Economies .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: از G20 اقتصاد کلان دستور کار: هند و اقتصادهای در حال ظهور
کتاب : Democracy_and_its_Elected_Enemies_American_Political_Capture_and_Economic_Decline .pdf سال انتشار : 2013 عنوان فارسی: دموکراسی و دشمنان منتخب خود: ضبط سیاسی آمریکا و رکود اقتصادی
کتاب : Exploring_Bach's_B-minor_Mass .pdf سال انتشار : 2013 عنوان فارسی: بررسی B-جزئی توده باخ
کتاب : Kant's_Lectures_on_Ethics_A_Critical_Guide_ .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: سخنرانی کانت در اخلاق: راهنمای انتقادی
کتاب : Fichte's_Republic_Idealism,_History_and_Nationalism .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: جمهوری فیشته در: آرمانگرایی، تاریخ و ناسیونالیسم
کتاب : Embedded_Computing_and_Mechatronics_with_the_PIC32_Microcontroller .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: محاسبات جاسازی شده و مکاترونیک با میکروکنترلر PIC32
کتاب : LabVIEW_for_Electric_Circuits,_Machines,_Drives,_and_Laboratories .pdf سال انتشار : 2002 عنوان فارسی: لبویو برای مدارهای الکتریکی، ماشین آلات، درایو، و آزمایشگاه
کتاب : Electric_Machines_and_Drives_ .pdf سال انتشار : RC Pr I Llc عنوان فارسی: ماشین های الکتریکی و درایو
کتاب : Microwave_Active_Circuit_Analysis_and_Design .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: مایکروفر (مایکروویو) فعال تجزیه و تحلیل مدار و طراحی
کتاب : Meeting_People_via_WiFi_and_Bluetooth .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: ملاقات با مردم از طریق WiFi و بلوتوث
کتاب : Power_System_Analysis_Short-Circuit_Load_Flow_and_Harmonics,_Second_Edition .pdf سال انتشار : 0 عنوان فارسی: قدرت تجزیه و تحلیل سیستم: اتصال کوتاه بار جریان و هارمونیک، نسخه دوم
کتاب : Power_System_Analysis_Short-Circuit_Load_Flow_and_Harmonics,_Second_Edition .pdf سال انتشار : 0 عنوان فارسی: قدرت تجزیه و تحلیل سیستم: اتصال کوتاه بار جریان و هارمونیک، نسخه دوم
کتاب : Electric_Machines_and_Drives_ .pdf سال انتشار : RC Pr I Llc عنوان فارسی: ماشین های الکتریکی و درایو
کتاب : Power_System_Analysis_Short-Circuit_Load_Flow_and_Harmonics,_Second_Edition .pdf سال انتشار : 0 عنوان فارسی: قدرت تجزیه و تحلیل سیستم: اتصال کوتاه بار جریان و هارمونیک، نسخه دوم
کتاب : Digital_Imaging_Handbook .pdf سال انتشار : : Hardcover عنوان فارسی: تصویربرداری کتاب دیجیتال
کتاب : EPLAN_Electric_P8_Reference_Handbook_by_Bernd_Gischel_ .pdf سال انتشار :
عنوان فارسی: EPLAN P8 برقی مرجع کتاب شده توسط برند Gischel
کتاب : The_Rise_of_Writing_Redefining_Mass_Literacy .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: ظهور نوشتن: تعریف دوباره باسوادی انبوه
کتاب : Aspects_of_Law_Reform_An_Insider's_Perspective_ .pdf سال انتشار : 2013 عنوان فارسی: جنبه های قانون اصلاحات: چشم انداز خودی را
کتاب : English_Civil_Justice_after_the_Woolf_and_Jackson_Reforms_A_Critical_Analysis .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: انگلیسی عمران عدالت پس از وولف و جکسون اصلاحات: تجزیه و تحلیل انتقادی
کتاب : Reading_John_Keats_ .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: خواندن جان کیتس
کتاب : Correspondence_with_Sarah_Wescomb,_Frances_Grainger_and_Laetitia_Pilkington_ .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: مکاتبه با سارا Wescomb، فرانسیس گرینگر و لائتشیا Pilkington می
کتاب : British_Writers_and_MI5_Surveillance,_1930-1960 .pdf سال انتشار : 2012 عنوان فارسی: بریتانیا نویسندگان و MI5 های مدار بسته، 1930-1960
کتاب : Fame_and_Failure_1720-1800 .pdf سال انتشار : 2013 عنوان فارسی: شهرت و شکست 1720-1800
کتاب : Dreams_of_Modernity_Psychoanalysis,_Literature,_Cinema .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: رویاهای مدرنیته: روانکاوی، ادبیات، سینما
کتاب : Forging_Romantic_China_ .pdf سال انتشار : 2013 عنوان فارسی: واحد فورج و رمانتیک چین
کتاب : J._M._Coetzee_and_the_Politics_of_Style .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: جان ماکسول کوتسی و سیاست سبک
کتاب : The_Hidden_Jane_Austen .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: پنهان جین آستن
کتاب : Modernism_and_Naturalism_in_British_and_Irish_Fiction,_1880-1930 .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: مدرنیسم و ناتورالیسم در بریتانیا و داستان ایرلندی، 1880-1930
کتاب : Dictionary_of_Phrase_and_Fable_Giving_the_Derivation,_Source,_or_Origin_of_Common_Phrases,_Allusions,_and_Words_that_Have_a_Tale_to_Tell_ .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: فرهنگ لغت از عبارت و افسانه: دادن اشتقاق، منبع، یا منشاء عبارات مشترک، اشارات، و کلماتی را که یک داستان برای گفتن
کتاب : My_Father_as_I_Recall_Him_ .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: پدر من که من او را به یاد بیاورید
کتاب : Building_Technology_Transfer_within_Research_Universities_An_Entrepreneurial_Approach .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: انتقال تکنولوژی ساختمان در دانشگاه های تحقیقاتی: یک رویکرد مدیریتی
کتاب : The_Dynamics_of_Broadband_Markets_in_Europe_Realizing_the_2020_Digital_Agenda .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: دینامیک از بازار پهنای باند در اروپا: درک 2020 دستور کار دیجیتال
کتاب : Anaerobiosis_and_Stemness_An_Evolutionary_Paradigm_for_Therapeutic_Applications .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: Anaerobiosis و Stemness: یک الگوی تکاملی برای کاربردهای درمانی
کتاب : Earth_as_an_Evolving_Planetary_System .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: زمین به عنوان یک سیاره در حال تحول سیستم
کتاب : Biomagnetic_Monitoring_of_Particulate_Matter_In_the_Indo-Burma_Hotspot_Region .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: مانیتورینگ Biomagnetic از ذرات معلق: در هند و برمه کانون منطقه
کتاب : Biological_and_Environmental_Hazards,_Risks,_and_Disasters .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: زیستی و خطرات زیست محیطی، خطرات، و بلایای
کتاب : Advances_in_Tuna_Aquaculture_From_Hatchery_to_Market .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: پیشرفت در آبزی پروری ماهی تن: از جوجه کشی بازار
کتاب : Cretaceous_Sea_Level_Rise_Down_Memory_Lane_and_the_Road_Ahead .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: افزایش کرتاسه سطح دریا: پایین حافظه لین و راه پیش رو
کتاب : Estimation_of_Rare_Event_Probabilities_in_Complex_Aerospace_and_Other_Systems_A_Practical_Approach .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: برآورد احتمالات رویداد نادر در هوا و فضا مجتمع و دیگر سیستم های کانون دانش
کتاب : Genetic_and_Genomic_Resources_for_Grain_Cereals_Improvement .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: منابع ژنتیکی و ژنومی برای بهبود غلات
کتاب : Environmental_and_Health_Issues_in_Unconventional_Oil_and_Gas_Development .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: مسائل زیست محیطی و بهداشت در غیر متعارف توسعه نفت و گاز
کتاب : Atmospheric_and_Aerosol_Chemistry_ .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: شیمی اتمسفر و آئروسل
کتاب : 21st_Century_Global_Health_Diplomacy_3 .pdf سال انتشار : 2013 عنوان فارسی: قرن 21st بازارهای دیپلماسی بهداشت: 3
کتاب : Fundamentals_of_Air_Pollution .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: اصول آلودگی هوا

تاريخ ارسال: 1394/10/25

تعداد بازدید: 252

نظر بدهید...
نظر خود را در فرم زیر وارد کنید
نام:
ایمیل:
نظر:
متن داخل تصویر را وارد نمایید:
کد امنیتی
 |